آموزش الکترونیکی هوشمندی راهکاران منتشر شد.

دوره هوشمندی راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم برای آشنایی و تسلط شما با هوشمندی راهکاران، دوره‌ الکترونیکی مربوطه را در این حوزه منتشر کرده و در اختیار کاربران قرار داده است.

آموزش الکترونیکی تدارکات راهکاران بروزرسانی شد.

آموزش الکترونیکی تدارکات راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم برای آشنایی و تسلط شما با تدارکات راهکاران، دوره‌ الکترونیکی مربوطه را در این حوزه بروزرسانی کرده و در اختیار کاربران قرار داده است.

آموزش‌ الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده منتشر شد.

آموزش مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود. ما در موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم دوره الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده را مطابق با آخرین تغییرات تهیه و در اختیار کاربران قرار داده ایم.