آموزش‌ الکترونیکی دفتر کل راهکاران منتشر شد.

دوره الکترونیکی دفتر کل راهکاران

در ادامه ضبط دوره های تخصصی، آموزش‌ الکترونیکی دفتر کل راهکاران مطابق با نسخه 15 نرم افزار، تولید و در دسترس تمام مشتریان راهکاران و کاربران قرار گرفته است.