اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم داده کاوی
 • فرآیند اجرای پروژه‌های داده کاوی
 • پیاده سازی مسئله تحلیلی با استفاده از زبان R و طبق فرایند استاندارد Crisp DM
 • شناسایی، پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم مناسب برای مسائل تحلیلی

سیلابس دوره:

 • مقدمات و برنامه‌نویسی به زبان R
 • آشنایی با داده کاوی
 • پیاده‌سازی فرایند داده‌کاوی در R
 • پیش پردازش داده‌ها
 • مدل سازی پیش‌بینانه و ارزیابی آنها
 • مدل‌های بدون راهنما
 • قوانین پیوند
 • مدل‌های تجمیعی

بیش‌تر بدانیدمن را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789