آنچه در دوره استاندارد حسابداری ۳۵ فرا خواهید گرفت:

  • مقدمه‌ای بر استاندارد حسابداری ۳۵
  • مالیات بر درامد
  • تعاریف ارائه شده در این استاندارد
  • تفاوت‌های مالیاتی
  • مبنای مالیاتی
  • مالیات انتقالی
  • ارائه و افشامن را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789