ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

به گزارشات ارسالی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش خرید و فروش فصلی گفته می‎شود. گزارش خرید و فروش فصلی نام‌های دیگری مانند معاملات فصلی، گزارشات فصلی، گزارشات فصلی موضوع ماده ۱۶۹، صورت معاملات فصلی و … نیز گفته می‌شود. در این دوره ضمن تعریف قوانین مربوطه به جرائم حاصل از عدم اجرای آن، نحوه تهیه گزارشات و ارائه آن پرداخته شده است.

 

آنچه در دوره خرید و فروش فصلی فرا خواهید گرفت:

  • تعریف مواد ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم
  • ضرورت اجرای ماده ۱۶۹ در نظام مالیاتی
  • شیوه اجرای ماده ۱۶۹
  • موارد مشمول و عدم مشمول طبق آیین‌نامه جدید ماده ۱۶۹
  • جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده ۱۶۹
  • تهیه فایل خرید و فروش فصلی
  • اثبات فایل تهیه شده


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۶ ساعت

درخواست شركت در دوره حضوری


  • نمونه: 02183382599
  • نمونه: 09123456789