یکی از شیوه‌های اصلی تحلیلگران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی آنهاست. تحلیلگران، صورت‌های مالی یک شرکت را میگیرند و با انجام اقدامات مقایسه ای به تجزیه و تحلیل آن می پردازند. در تجزیه و تحلیل شرکت‌ها سعی میشود وضعیت سود آوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیه سود شرکت به طور کامل بررسی گردد. ذینفعان شرکت اعم از سهامداران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت میتوانند با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بر روی صورت‌های مالی یک شرکت تصمیمات مناسب و متناسب با شرایط را اتخاذ کنند.

آنچه در دوره تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی فرا خواهید گرفت:

  • مروری بر مفاهیم گزارشگری مالی
  • ارتباط بین صورت‌های مالی
  • مبانی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • مراحل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • متدهای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • تجزیه و تحلیل افقی و عمودی و صورت‌های مالی هم‌تراز


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۱۲ ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789