در دوره آموزش مفاهیم مالی فراگيران با اصول و مفاهيم مورد نياز شغل حسابداری در موسسات كوچك يا متوسط خدماتي يا بازرگاني آشنا می‌‌شوند.

آموزش مفاهیم مالی

در دوره آموزش مفاهیم مالی فراگیران با اصول و مفاهیم مورد نیاز شغل حسابداری در موسسات کوچک یا متوسط خدماتی یا بازرگانی آشنا می‌‌شوند.