دوره آموزش تربیت مدرس

دوره حضوری تربیت مدرس

جایگاه و شأن یک مدرس/ معلم در جامعه از گذشته دارای احترام بوده و امروزه این موضوع ابعاد وسیع تری پیدا کرده است. در دوره تربیت مدرس موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم علاوه بر یادگیری مهارت‌های تخصصی تدریس، مهارت‌های طراحی دوره، تولید محتوا و بازاریابی رویداد را نیز فرا خواهید گرفت.