خواندن داستان موفقیت سایر افراد همیشه موضوعی انگیزشی برای قدم گذاشتن در مسیرهای مختلف زندگی و راهی هموار جهت اخذ تصمیم‌گیری‌های درست و مناسب بوده است.
 
در این خصوص با همراهی و همکاری فراگیران موفق، داستان مسیری را که پیموده‌اند گردآوری و در اختیارتان قرار داده‌ایم.

 

داستان موفقیت مریم وحیدی