حسابداری مدیریت، موضوع تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، یعنی اطلاعاتی که توسط حسابداران مالی و حسابداران بهای‌تمام‌شده تهیه می‌شود، با استفاده از روش‌های مناسب و تغییرات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری مدیران آماده می‌شود. مدیران با توجه به اطلاعات کامل و جامع از وضعیت سازمان خود می‌توانند تصمیمات مناسب و صحیحی اتخاذ نمایند.

در دوره مبانی حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد فرا می‌گیرید:

 • آشنایی با مفاهیم بهایابی و اهداف مربوط
 • نحوه ثبت حساب‌ها و تهیه صورتحساب‌های مربوط به بها
 • تحلیل رفتار هزینه‌ها
 • جذب سربار و اضافه یا کسر سربار و تحلیل ظرفیت‌ها
 • تخصیص بها : هزینه‌های عمومی و سربار دوایر خدماتی(پشتیبانی)
 • بهایابی سفارش کار
 • بهایابی مرحله‌ای
 • مدیریت موجودی کالا و روش‌های ساده شده بهایابی
 • بهایابی استاندارد
 • تخصیص بها : محصولات مشترک و فرعی
 • بهایابی متغیر و جذبی و مقایسه آن‌ها
 • نقطه سر به سر محصول تک محصولی و سبد محصول
 • تجزیه و تحلیل بها، حجم فعالیت و سود
 • بودجه‌بندی و حسابداری سنجش مسئولیی
 • بودجه بندی سرمایه‌ای
 • تصمیم‌گیری و اطلاعات مربوط
 • سیستم‌های کنترل مدیریت، قیمت های انتقالی و ملاحظات بین المللی
 • اندازه گیری عملکرد ، جبران خدمت و ملاحظات بین المللی
 • تجزیه و تحلیل سود ناخالص
 • کارت ارزیابی متوازن (BSC)

دوره مرتبط: دوره جامع پرورش حسابدار بهای تمام‌شده

سوالات متداول

آموزش حسابداری مدیریت


من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789