برگزاری کارگاه عملیات پایان سال دوره بهای تمام شده راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم کارگاه عملیات پایان سال دوره بهای تمام شده راهکاران را برگزار میکند: این دوره در تاریخ 21و 22 دی ماه در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 الی 16 در موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم و به مدت 16 ساعت برگزار میشود. سیلابس دوره شامل موارد زیر … ادامه