مدت دوره۹ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
مدت دوره۱.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

 

مدت دوره۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
مدت دوره۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

 

مدت دوره۱.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
مدت دوره۱.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه