مدت دوره ۹ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
مدت دوره ۱.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

 

مدت دوره ۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
مدت دوره ۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

 

مدت دوره ۱.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
مدت دوره ۱.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه