امیرحسین حمیدیان؛ فراگیر دوره کمک حسابدار: قدرت آدم‌ها به انتخاباشونه و انتخاب من سرمایه‌گذاری تو آموزش برای تقویت مهارت‌هام بود.

شیوا لنگرودی؛ فراگیر دوره کمک حسابدار: از نظر من موفقیت دو تا قدم داره! اول اینکه خودتو باور کنی، دوم اینکه برای رسیدن به هدفت تلاش کنی.